Най-близо стоящия филиал до Вашето местоположение: Не може да се установи

Гаранция на производителя EUROPART Premium Parts*

*Версия 2.0, вариант януари 2021


§ 1 Предмет на гаранцията
EUROPART Materials GmbH (наричана по-долу „EUROPART“) гарантира на крайния клиент (наричан по-долу „Клиент“) в съответствие със следващите регулации, че доставеният на клиента и закупен след 01.09.2020 продукт на EUROPART със собствена марка „EUROPART Premium Parts“ (наричан по-долу „продукт“) в рамките на период от време от 3 години няма да прояви начални материални щети по смисъла на § 434 BGB (Граждански кодекс). За начална материална щета продуктът още при предаване от EUROPART на първоначалния купувач трябва да се различава от договорения с него състав или от състава, който е необходим и обичаен за договорената или обичайна употреба. Клиентът трябва да докаже наличието на такава начална материална щета.
Фирма EUROPART ще прецени, дали обявените по този начин щети да бъдат отстранени за нейна сметка посредством ремонтиране или доставка на нови части или на части след основен ремонт или дали да възстанови цената на закупуване. В случай на доставка на нови части или части след основен ремонт EUROPART дължи равностойна, изпълняваща същите функции част без недостатъци, която не трябва да съответства на повредената част обект на щетата по марка, модел, тип и партида.
Изключват се други претенции на клиента към EUROPART, спец. за възстановяване на щети, разходи от сорта разходи за монтиране и демонтиране и евентуални последващи щети като времена на престой. От тази гаранция не се засягат договорните или законовите права на клиента към съответния продавач.


Всеки купувач на продукта във веригата на доставки може да предяви претенции за тази гаранция, в частност и сервиз, който е монтирал продукта или собственик на превозно средство, в което е бил монтиран продуктът. Претенциите са приоритет на този, който ги предяви първи при гаранционни случаи. Ако претенции за гаранция бъдат предявени от собственика на превозното средство, срокът на гаранцията започва да тече от деня на монтиране, а в останалите случаи от датата на съответната покупка във веригата на доставки.

 

§ 2 Гаранционен случай
Претенции въз основа на тази гаранция могат да бъдат предявявани само, ако има налице материална щета, която е съществувала още при предаване на първоначалния купувач. От гаранцията не се обхващат специално всички щети, които възникват едва след прехвърляне на риска, напр.

 

  • всякакъв вид износване, специално и обичайното износване на продукта,
  • щети поради неправилен монтаж или настройка на продукта, също както и монтаж от необучен персонал или без при монтажа да бъдат използвани предвидените специални инструменти или ако не бъдат спазени предписанията за монтиране и техническо обслужване на съответния производител на превозното средство или на EUROPART,
  • щети причинени от неправилно съхранение или поради щети причинени от трети лица като транспортни щети,
  • щети поради други външни въздействия като атмосферни влияния, влияния от природата или околната среда,
  • щети поради неправилно третиране или евентуална неправилна употреба, към тях спада и използването на частите в не предвидени за целта превозни средства или извън превозните средства или по-високо натоварване на продукта или на превозното средство от разрешеното от производителя на превозното средство и/или на резервните части,
  • поради използване на неправилни или неподходящи експлоатационни средства,
  • щети поради обработка или промяна на вещта, особено тогава, когато фабричният номер е бил отстранен или заличен или ако са били нарушени или повредени наличният защитен печат или запечатващ лак за защита от неправомерна намеса,
  • щети поради сулфатиране, претоварване и износване на батерии поради недостатъчни заряди както и за щети дължащи се на неправилно използване, поддръжка (напр. несъблюдаване на киселинното ниво и/или ниво на водата или използване на неправилни зарядни уреди и употреба (напр. захранващи вместо стартерни батерии, неправилно инсталирани, неподходящи принадлежности) или неправилно съхранение (при високи или ниски температури без допълнително зареждане или дълбоко разреждане,
  • ако в продукта на EUROPART са били монтирани не оторизирани принадлежности.

 

§ 3 Изпълнение на гаранцията
Претенции свързани с гаранцията могат да бъдат предявявани само при представяне на EUROPART на оригиналната фактура с дата на закупуване в рамките на срок на давност от две седмици след настъпване на гаранционния случай или при щети, които не могат да бъдат разпознати незабавно в рамките на две седмици след откриването им. Освен това клиентът трябва да приложи изцяло попълнено и подписано заявление за рекламациите, както и ако е уместно, доказателства за правилното монтиране. Освен това клиентът трябва да докаже, че продуктът и превозното средство, в което е бил монтиран, е бил редовно поддържан технически от оторизиран сервиз в предвидените от наръчника на потребителя и заданията на производителя на превозното средство интервали.Разходите за изпращане и връщане на продукта се поемат от EUROPART.
Ако обаче фирма EUROPART е посочила на клиента определена куриерска фирма за изпращането, а клиентът използва друга куриерска фирма, EUROPART не поема разходите за изпращането. Ако са били предявени претенции за предоставяне на гаранция, а при проверката на продукта от EUROPART бъде установено, че няма налични дефекти или претенциите за предоставяне на гаранция не са реални поради една или друга причина, EUROPART има право да изиска сервизна такса в размер на 100 EUR. Това не важи, ако клиентът докаже, че поради определени обстоятелства не е могъл да разбере, че няма основание за предявяване на претенции. Срокът на действие на гаранцията не се удължава при предоставяне на гаранционни услуги, в частност той не започва да тече отново поради замяна, а продължава да тече срокът на действие за първоначално доставената резервна част.

§ 4 Избор на право и място на съдебно изпълнение
Тази гаранция е подчинена на правото във Федерална Република Германия. Не се прилагат регулациите на предписанията за международни продажби на стоки (CISG - Право за продажби на ООН). Място на съдебно изпълнение е Хаген.

 

Downloads:

Заявление за гаранция

Гаранция на производителя EUROPART Premium Parts

Избирайки „Съгласен съм с всички бисквитки“, Вие ни позволявате да използваме „бисквитки“ и по този начин ни давате възможност да подобрим нашите уебсайтове и функционалностите подходящи за Вас. Можете свободно да изберете кои бисквитки и обработки искате да разрешите като потвърдите избора си с бутона „Съгласен“. Ако продължите да използвате нашия сайт, Вие приемате използването на бисквитки. За повече информация, моля посетете нашата страница „Политика за поверителност“. Там ще откриете информация кои данни използваме и за какви цели. Вие имате възможност по всяко време да оттеглите или промените съгласието си на уебсайта.
Защита на данни
Съгласете се с избраните бисквитки