Nærmeste filial i forhold til nuværende position: Ikke muligt at finde

Databeskyttelsespolitik for kunder (GDPR)

1.    Generelt
Dit privatliv er vigtigt for os, og derfor tager vi beskyttelsen og fortroligheden af dine personoplysninger meget alvorligt. Vi behandler udelukkende dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningens gældende bestemmelser, herunder særligt den generelle databeskyttelsesforordning (herefter kaldet ”GDPR”). I denne databeskyttelseserklæring informerer vi dig om, hvordan vi behandler dine personoplysninger samt om dine databeskyttelsesrettigheder i forbindelse med vores forretningsforhold.


1.1    Databehandleren
Den ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger i henhold til nedenstående er:

EUROPART Group GmbH
Martinstr. 13
58135 Hagen Tyskland
Telefon: (+49) 2331/3564-0
E-mail: info@europart.net
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende databeskyttelse, er du velkommen til at kontakte os. Du kan kontakte vores databeskyttelsesmedarbejder på:

Navn: EUROPART Danmark A/S
Adresse: Kokmose 14, DK 6000 Kolding
Telefon: +45 8228 2210
E-mail: a.struck@europart.net


2.    Oplysninger, der er genstand for databeskyttelse
Personoplysninger, der er genstand for databeskyttelse er: Alle oplysninger, der relaterer sig til en identificeret eller identificerbar fysisk person (et såkaldt dataobjekt). Dette omfatter eksempelvis oplysninger, såsom navn, adresse, mailadresse eller telefonnummer, men også oplysninger vedrørende ordrer, tilbud, leveringer, fakturadetaljer, finansielle oplysninger, forretningskorrespondance, garantikrav mv.


3.    Formål med og retsgrundlag for databehandling
Nedenfor finder du en oversigt over formålene med samt retsgrundlaget for databehandlingen for så vidt angår vores forretningsforhold .

3.1    Indgåelse og gennemførelse af kontrakt
Vi behandler dine personoplysninger, hvis dette er nødvendigt for at kunne behandle og gennemføre en kontrakt med dig. Formålene afhænger af den specifikke kontrakt og omfatter særligt:
-    Forberedelse og behandling af tilbud
-    Gennemførelse af de indgåede kontrakter
-    Support og service før, under og efter forretningsforholdet

Databehandlingen finder sted i henhold til GDPR’s artikel 6.1.b. Du skal afgive de personoplysninger, der er nødvendige for at forberede og gennemføre vores forretningsforhold. Uden disse oplysninger vil vi ikke være i stand til at behandle din anmodning eller gennemføre kontrakten.
Vi sletter oplysningerne, hvis disse ikke længere er nødvendige til at behandle eller gennemføre en kontrakt, og der ikke foreligger andet retsgrundlag for at beholde disse. Hvis sidstnævnte er tilfældet, sletter vi oplysningerne, så snart dette andet retsgrundlag ikke længere er gældende.
3.2    Opfyldelse af juridiske forpligtelser
Vi behandler også dine personoplysninger for at overholde de juridiske forpligtelser, som vi er underlagt. Disse forpligtelser kan, f.eks., opstå på grundlag af kommerciel , skatte-, hvidvasknings-, finansiel eller strafferetlig lovgivning.  Formålet med behandlingen afhænger af den pågældende juridiske forpligtelse. Sædvanligvis har behandlingen til formål at opfylde statslige kontrol- og oplysningsforpligtelser, såsom:
-    Regnskabsføring i henhold til gældende lov
-    Arkivering i henhold til gældende lov
-    mv.

Databehandlingen finder sted  i henhold til GDPR’s artikel 6.1.c. Hvis vi indsamler data på grundlag af juridiske forpligtelser, skal du afgive de personoplysninger, der er nødvendige til at opfylde den juridiske forpligtelse. Uden disse oplysninger er vi måske ikke i stand til at behandle din anmodning.
Vi sletter oplysningerne, når den juridiske forpligtelse er bortfaldet, medmindre der foreligger andet retsgrundlag. Hvis sidstnævnte er tilfældet, sletter vi oplysningerne, så snart dette andet retsgrundlag ikke længere er gældende.
3.3    Beskyttelse af legitime interesser
Vi behandler imidlertid også dine oplysninger for at beskytte vores eller en tredjeparts legitime interesser. Vi forfølger følgende interesser, der samtidig også udgør de respektive formål:
-    Sikring af teknisk drift
-    Svar på  forespørgsler, der ikke er kontraktrelaterede
-    Kreditvurderinger
-    Garanti for datasikkerhed
-    Garanti for tilgængelige data
-    Eliminering af fejl og driftsforstyrrelser
-    Forebyggelse af strafbare handlinger
-    Forretningsledelse
-    Direkte markedsføring, medmindre der er gjort indsigelse imod dette (paragraf 9)
-    Databehandlingen finder sted  i henhold til GDPR’s artikel 6.1.f

Vi sletter oplysningerne, hvis disse ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, vi forfølger, og der ikke foreligger andet retsgrundlag for at beholde disse. Hvis sidstnævnte er tilfældet, sletter vi oplysningerne, så snart dette andet retsgrundlag ikke længere er gældende.
3.4    Samtykke
Hvis du har givet samtykke til visse formål, vil formålene afhænge af indholdet af det pågældende samtykke.
Databehandlingen finder sted i henhold til GDPR’s artikel 6.1.a. Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke, uden af det påvirker lovligheden af den behandling, der har fundet sted på grundlag af samtykket frem til dets tilbagetrækken.
Vi sletter oplysningerne, hvis disse ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, vi forfølger, og der ikke foreligger andet retsgrundlag for at beholde disse. Hvis sidstnævnte er tilfældet, sletter vi oplysningerne, så snart dette andet retsgrundlag ikke længere er gældende.


4.    Modtagere af personoplysninger
Interne modtagere:
Internt i EUROPART Group GmbH er det kun personer, der har behov for oplysningerne til de i punkt 3 nævnte formål, der har adgang til disse.
Eksterne modtagere:
Vi videregiver kun dine personoplysninger til eksterne modtagere uden for EUROPART Group GmbH, hvis dette er nødvendigt for at behandle din anmodning, eller hvis vi har en anden godkendelse eller dit samtykke til at gøre dette
Eksterne modtagere kan være:
a.    kontraktbehandlere
Koncernvirksomheder i EUROPART Group GmbH eller eksterne leverandører af ydelser, som vi anvender for at kunne levere vores ydelser, eksempelvis inden for teknisk infrastruktur og vedligeholdelse i forbindelse med ydelserne, som EUROPART Group GmbH tilbyder eller med henblik på levering af kontraktrelateret indhold. Disse underleverandører er omhyggeligt udvalgte, og vi evaluerer dem regelmæssigt for at sikre, at dit privatliv forbliver beskyttet. Leverandører af ydelser må kun anvende oplysningerne til de angivne formål.

b.    Offentlige myndigheder
Myndigheder og statslige institutioner, såsom den offentlige anklagemyndighed, domstole eller skattemyndigheder, som vi skal overføre oplysninger til af juridisk tvingende årsager.
c.    Private organer
Forhandlere, samarbejdspartnere eller repræsentanter, som vi videregiver oplysninger til på baggrund af samtykke eller retsgrundlag.
Deutsche Factoring Bank GmbH & Co. KG
Langenstr. 15 – 21
28063 Bremen, Tyskland
Telefon: +49 421 32930
www.deutsche-factoring.de

Desuden for Danmark:
Midtfactoring A/S
Nygade 111
DK 7430 Ikast
Telefon +45 9660 1100
www.midtfactoring.dk

Betalingserfaringspulje:
Bisnode Deutschland GmbH
Robert-Bosch-Str. 11
64293 Darmstadt, Tyskland
Telefon: +49 6151 380 777
www.bisnode.de

5.    Kilder og datakategorier til indsamling fra tredjemand
Vores virksomheder gennemfører jævnligt kontrol af din kreditværdighed, når vi indgår kontrakter og, i nogle tilfælde, når der foreligger en retmæssig interesse. Til dette formål samarbejder vi med:
Creditreform Hagen Berkey & Bars KG
Riemerschmidstr. 1-3
58093 Hagen, Tyskland
Telefon +49 2331 7828 0
E-mail: info@hagen.creditreform.de

Desuden for Danmark:
Experian A/S
Vibehuset, Lyngbyvej 2
DK 2100 København Ø
Telefon +45 7010 0107

hvorfra vi  modtager de nødvendige oplysninger. Du kan læse mere om Creditreforms databehandling på
www.creditreform-hagen.de/EU-DSGVO
Vi videregiver personoplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med dette kontraktforhold vedrørende ansøgningen, gennemførelse og opsigelse af forretningsforholdet (navn, adresse, fødselsdato samt oplysninger om ikke kontraktrelateret adfærd (f.eks. forfaldne krav eller krav efter opsigelse af kontrakten) eller om svigagtig adfærd.

Retsgrundlaget for at videregive disse oplysninger forefindes i GDPR’s artikel 6.1.b og artikel 6. 1.f. Videregivelse på baggrund af GDPR’s artikel 6.1.f)  GDPR’s artikel 1.f kan kun finde anvendelse, hvis det er nødvendigt for at beskytte vores eller en tredjeparts legitime interesser og går ikke forud for datasubjektets interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger. Ovennævnte kreditinstitutter behandler de modtagne oplysninger med henblik på at foretage en scoring, således de kan levere oplysninger til deres kontraktlige partnere i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde samt i Schweiz og, hvis relevant, andre tredjelande (hvis Europa-Kommissionen har truffet en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet for disse lande), bl.a. med henblik på vurdering af kreditværdighed. Du kan finde flere oplysninger om kreditinstitutternes aktiviteter i kreditinstitutternes informationsark.
I tilfælde af kontraktlige tilbud, gennemfører vi en kreditvurdering i det omfang, det er nødvendigt for at beskytte vores eller tredjeparters legitime interesser, og såfremt dine interesser ikke går forud. For at kunne vurdere din kreditværdighed, overfører vi dine personoplysninger (navn, adresse, fødselsdato), som du har afgivet ved indgåelse af kontrakten, til ovennævnte kreditinstitutter og indhenter oplysninger fra dem, som danner grundlag for vores beslutning om at indgå en kontrakt.
For at kunne foretage en klar identifikation af kunden, overfører vi personoplysninger (navne, adresser, fødselsdato), som kunden har afgivet ved indgåelse af kontrakten, til kreditinstitutterne og indhenter oplysninger fra dem til dette formål. Denne kontrol har til formål at beskytte mod, at uautoriserede personer misbruger eksterne data (”datatyveri”), eksempelvis eksterne bankoplysninger ved telefon- eller internetordrer. På grundlag af resultaterne af kreditvurderingen og identitetskontrollen samt scoringsproceduren beslutter vi, hvorvidt, samt på hvilke betingelser, vi vil indgå kontrakten med interessenten eller vil give kunden adgang til at anvende Direct Debit. Hvis der er årsag til at afvise kontrakten, f.eks. mistanke om misbrug eller utilstrækkelig kreditværdighed, kan en medarbejder kontrollere vurderingen og de underliggende indikatorer. Hvis du har særlige indikatorer på, at vores beslutning er baseret på personoplysninger, som du ikke forstår eller er ukorrekte, er du velkommen til at forklare os din situation, hvilket vi herefter tager højde for i en ny vurdering. Du kan også indhente oplysninger om dine personoplysninger samt om andre oplysninger og scoringsproceduren direkte fra kreditinstitutterne.


6.    Automatiske afgørelser og profilering
Vi anvender ingen former for automatiske afgørelser eller profilering.


7.    Opbevaringsperiode
For oplysninger vedrørende varigheden af den periode, vi opbevarer personoplysninger, henviser vi til det pågældende kapitel 3 om databehandling:
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, som det er nødvendigt til at opfylde formålene eller, i tilfælde af samtykke, så længe du ikke har tilbagetrukket dit samtykke. I tilfælde af, at du gør indsigelse, sletter vi dine personoplysninger, medmindre fortsat behandling er tilladt ved lov.
Endvidere sletter vi dine personoplysninger, hvis vi er juridisk forpligtede til at gøre dette.

-    Følgesedler: 10 år
-    Tilbudsdokumenter uden forretningsattraktion: 6 år
-    Forretningskorrespondance: 6 år
-    Dokumenter i relation til retssager: 30 år
-    Ordrer: 10 år


8.    De pågældende personers rettigheder
Du har følgende rettigheder i forbindelse med behandling af dine personoplysninger:
d.    Indsigtsret:
Du har til at få vores bekræftelse på, hvorvidt vi behandler personoplysninger vedrørende dig, og i givet fald, få adgang til personoplysningerne og andre oplysninger vedrørende behandlingen.

e.    Ret til berigtigelse:
Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger og få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

f.    Ret til sletning (retten til at blive glemt):
Under særlige forhold har du ret til at få slettet dine personoplysninger. For eksempel kan du have ret til at få slettet personoplysningerne vedrørende dig, hvis disse ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet, eller hvis personoplysningerne er blevet ulovligt behandlet.

g.    Ret til begrænsning af behandling:
Under særlige forhold kan du have ret til at opnå begrænsning af behandling af dine personoplysninger. Det betyder, at vi kun opbevarer og behandler dine personoplysninger med dit samtykke eller til de begrænsede formål, som GDPR angiver for begrænsede personoplysninger. Eksempelvis kan du have ret til at begrænse behandlingen, hvis du har bestridt rigtigheden af personoplysningerne.

h.    Ret til dataportabilitet:
Du har ret til at modtage personoplysninger, som du ar afgivet til os i forbindelse med gennemførelsen af en kontrakt i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Hvis muligt, har du ret til at overføre eller få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig.

i.    Ret til indsigelse:
Under særlige forhold kan du have ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Det betyder, at vi kun fortsætter behandlingen af dine personoplysninger på basis af vægtige grunde eller i forbindelse med retskrav. Vi gør dig klart og udtrykkeligt opmærksom på retten til indsigelse i et separat afsnit nedenfor, ved afsnit 10.
 

Kontaktperson i tilfælde af spørgsmål:
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger og eventuelle samtykker, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesmedarbejder:

Navn: EUROPART Danmark A/S
Adresse: Kokmose 14, DK 6000 Kolding
Telefon: +45 8228 2210
E-mail: a.struck@europart.net
Sørg venligst for, at vi klart kan identificere dig.


9.    Tilbud fra tredjepart
Ydelser fra andre leverandører, som står i relation til vores forretningsforhold, er blevet og bliver udviklet og leveret af tredjeparter. Vi har ingen indflydelse på disse tredjepartsydelsers design, indhold og funktion. Vi frasiger os udtrykkeligt ethvert ansvar for indholdet af tredjeparters tilbud. Vi beder dig kontakte udbyderen af disse tredjepartstilbud direkte, hvis der er behov.


10.    Status
Den seneste version af denne databeskyttelseserklæring er gældende. Status: 23.05.2018

 

Ret til indsigelse

Hvis vi behandler dine personoplysninger med henblik på at forfølge vores legitime forretningsinteresser (se afsnit 2.c ovenfor), har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger med baggrund i din personlige situation.

Hvis du gør indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger med baggrund i din personlige situation, stopper vi med at behandle personoplysningerne, medmindre vi kan fremlægge overbevisende legitime årsager til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder eller i forbindelse med juridiske krav.

Hvis vi behandler dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til dette formål. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, stopper vi med at behandle dine personoplysninger til sådanne formål.

 

Privacy Policy for Online Services

We are pleased about your visit of our web offer under EUROPART.NET. The protection of personal data has the highest priority for us. Below you will find information about the processing of your personal data and your rights within the scope of using our website.

1.    Responsible
Responsible for data processing is:
EUROPART Group GmbH
Martinstr. 13
D-58135 Hagen
Tel.: +49 2331 3564-0
Contact: info@europart.net

2.    Data Protection Officer
You can contact our data protection officer as follows:
EUROPART Holding GmbH
Martinstr. 13
D-58135 Hagen
Telefon: +49 2331 3564-0
contact: datenschutz@europart.net

3.    your rights as a person concerned
As the person concerned, you have the following rights under the Basic Data Protection Ordinance (DS-GVO), insofar as their respective legal requirements are met:
Information: You have the right to obtain information about the data we process about you.
Correction: You may request the correction of inaccurate personal data. You can also request that incomplete data be completed.
Deletion: In certain cases you can request the deletion of your personal data.
Restriction of processing: In certain cases, you may request that we restrict the processing of your data.
Data transferability: If you have provided us with data on the basis of a contract or consent, you may request that you receive the data you have provided in a structured, current and machine-readable format or that we transmit it to another person responsible.

 

Right of objection
Right of objection on a case-by-case basis
You have the right to object at any time to the processing of your personal data on the basis of Art. 6 para. 1 sentence 1 e) DS-GMO or Art. 6 para. 1 sentence 1 f) DS-GMO for reasons arising from your particular situation; this also applies to profiling based on these provisions. We then no longer process this personal data for these purposes, unless we can prove compelling reasons worthy of protection for the processing, which outweigh your interests, rights and freedoms, or the processing serves to assert, exercise or defend legal claims.

Right of objection to the processing of data for direct marketing purposes
In individual cases we process your data for direct advertising purposes. You have the right to object at any time to the processing of personal data concerning you for the purpose of such advertising.  This also applies to profiling insofar as it is connected with such direct advertising. If you object to the processing for direct marketing purposes, your personal data will no longer be processed for these purposes.

 

Revocation of consent: If you have given us consent to the processing of your data, you can revoke this at any time with effect for the future. The legality of the processing of your data until revocation remains unaffected by this. You can also declare a revocation in addition to the ways mentioned under "Assertion of your rights" in accordance with the respective instructions for "Exercise of the revocation" in the section "Services & Cookies".
Enforcement of your rights: To exercise all your aforementioned rights, please contact us via contact form, e-mail, telephone or post to the address indicated under point 1 above. Please ensure that we can uniquely identify you.
Right of appeal to the supervisory authority: You have the right to lodge a complaint with a data protection supervisory authority, in particular in the Member State of your habitual residence, place of work or place of suspected infringement, if you believe that the processing of personal data concerning you is unlawful.

4.    Automated single decision including profiling
Automated decisions in individual cases, including profiling within the meaning of Article 22 of the DS-GMO, do not take place in connection with the use of our service.

5.    Details about services, cookies & co.
5.1     Own services

 

Functionality Data categories Purpose(s) Legal basis(s) Possibly legimitate interests Recipients or categories of recipients Third country transfer; decision of appropriateness possible guarantees for third country transfer and possibility of access to these storage periods or criteria of their determination Obligation to provide the personal data and, if necessary consequence of not making the data available Exercise of the revocation Source of the data
Description of the service Date and time of access, duration of visit, type of terminal device, operating system used, functions you use, amount of data sent, type of event, IP address, domain name Provision of the service Article 6(1)(b) and (f) GDPR Technical functionality Hosting providers, internal departments, external technical support providers -- -- Immediately after delivery by the web server No obligation to provide, automated collection by calling up the service -- Direct survey when accessing the website/service
Logfiles URL accessed, user's IP address, time and date of access, amount of data transferred, website from which the user has accessed the requested page ("referrer"), website accessed by the user's system via our website, http status, information on browser type and version used, user's operating system, user's Internet service provider Statistical evaluations,
Improvement of the website,
System security (e.g. prevention of misuse), fault diagnosis
Article 6(1)(b) and (f)
GDPR
see Purposes Hosting providers, internal departments, external service providers for technical support, government agencies on request -- -- 7 days after creation No obligation to provide, automated collection by calling the service -- Direct survey when accessing the website/service
Contact form First and last name of the contact, postal address, telephone number, e-mail address, message content Receipt and processing of inquiries, complaints or other feedback Article 6(1)(a), (b) and (f) GDPR See purposes Hosting providers, internal departments, government agencies on request

--

Standard data protection clauses according to Art. 46 para. 2 DS-GMO,
Please ask for a copy under contact of number 1.
After final processing of the request Mandatory data in the contact form marked with "*", other data serve for faster processing of your request, but do not have to be indicated necessarily -- Direct survey in the contact form
Newsletter
registration
Recipient's first and last name, title, e-mail address, date and time of registration Sending the newsletter to customers Article 6(1)(a) GDPR -- internal departments, especially marketing,
hosting provider,
Processors of newsletters, government agencies on request
nobody -- after unsubscribing from the newsletter No obligation to provide Unsubscribe link in every newsletter Direct survey in the form for newsletter registration

 

5.2 Integration of third-party services

We integrate third party services to enable you to use their functions, services and features. These integrated third-party services are designed and provided by the respective providers. We therefore have no influence on the design, content and function of these third-party services or the processing of personal data by their providers. In this respect, please contact the providers of the integrated services directly.

 

Service Provider/Recipient Purpose(s) Legal basis(s) If applicable, legitimate interests pursued Data protection information of the provider Further information
Google Maps Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Provision of the map service Google Maps Article 6(1)(b) and (f) GDPR Provision of the Google map service https://www.google.
com/intl/de/policies/
privacy/index.html
To prevent a connection to Google Maps, you can disable Javascript in the browser settings.
Facebook Social Plugin Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA Communication with the Facebook profile Article 6(1)(f) GDPR Enabling communication via the Facebook profile

https://www.facebook.com/policy.php

We use the Shariff solution, which means that only when you click the Facebook button does your browser establish a direct connection to Facebook.
YouTube-Videos YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA (vertreten durch Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Display of YouTube videos Article 6(1)(f) GDPR Enabling YouTube video viewing

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

The integration takes place via the "extended data protection mode of YouTube.
LinkedIn Plugin LinkedIn Headquarters 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043 Platform for the company presentation as an employer Article 6(1)(f) GDPR Enabling the provision of new vacancies https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=direct%2Fnone&veh=direct%2Fnone%7Cdirect%2Fnone#

Only after you have clicked the LinkedIn button does your browser establish a direct connection to Facebook.

XING Plugin XING SE
Dammtorstraße 30
20354 Hamburg
Deutschland
Tel.: +49 40 419 131-0
Fax: +49 40 419 131-11
E-Mail: info@xing.com
Platform for the company presentation as an employer Article 6(1)(f) GDPR Enabling the provision of new vacancies https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung Your browser does not establish a direct connection to Facebook until you have clicked the XING button

 

5.3 Cookies

We use cookies on our website in order to offer a wide range of functions, to make the use more comfortable and to optimize our offers. Cookies are small text files generated by a web server and stored on your computer during your online visit using your web browser.
We use so-called "session cookies" for this purpose. These are automatically deleted after the end of your browser session.
We also use long-term cookies, which are mainly used to provide you as a visitor to our website with permanently recurring settings. This enables us to adapt our website individually to your wishes. Long-term cookies also allow us to analyze the usage behavior of visitors, but only within the validity period of the cookie.
Furthermore, in connection with the integration of certain third-party services (see above), additional cookies may also be set by their providers (so-called "third party cookies").
If you do not wish cookies to be used, you can prevent cookies from being stored on your device by making the appropriate settings in your Internet browser. Please note that this may limit the functionality and range of functions of our offer. In addition, we will only set certain cookies if you have given your prior consent (see below). You can also make use of special options to object to certain cookies (see below). Please refer to the information in the following tables for detailed information on the type, scope, purposes, legal bases and possible objections to data processing in connection with these cookies.

 

Dine aktuelle cookie indstillinger

Dit samtykke gælder for følgende domæner: www.europart.net

Din aktuelle status af samtykke: 

Ændre din samtykke  |  Træk samtykke tilbage
Godkend samtykke

Ved at vælge "Acceptere alle cookies" tillader du at, vi bruger cookies og dermed sætte os i stand til at designe vores websteder og deres funktionaliteter ideelt til dig. Du kan også frit vælge, hvilke cookies og behandling du vil tillade. I et sådant tilfælde skal du bekræfte dit valg med knappen "Enig". Hvis du fortsætter med at bruge vores side, acceptere du brugen af cookies. For mere information, se venligst vores side om "Privatlivspolitik". Der kan du se, hvilken data vi bruger til hvilken formål. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke på vores websted.

Dit samtykke gælder for følgende domæner:

Din aktuelle status af samtykke: 

Ændre din samtykke  |  Træk samtykke tilbage
Godkend samtykke
Facebook
Linkedin
Ved at vælge "Acceptere alle cookies" tillader du at, vi bruger cookies og dermed sætte os i stand til at designe vores websteder og deres funktionaliteter ideelt til dig. Du kan også frit vælge, hvilke cookies og behandling du vil tillade. I et sådant tilfælde skal du bekræfte dit valg med knappen "Enig". Hvis du fortsætter med at bruge vores side, acceptere du brugen af cookies. For mere information, se venligst vores side om "Privatlivspolitik". Der kan du se, hvilken data vi bruger til hvilken formål. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke på vores websted
Data beskyttelse
Acceptere valgte cookies Acceptere alle cookies