Lähim müügiesindus teie asukohale: Pole tuvastatav

EUROPART Premium Parts tootjagarantii*

*Versioon 2.0, seisuga jaanuar 2021


§ 1 Garantii objekt
EUROPART Materials GmbH (edaspidi „EUROPART“) garanteerib lõppkliendile (edaspidi „Klient“) vastavalt järgnevatele tingimustele, et kliendile tarnitud ja pärast 01.09.2020 ostetud EUROPARTi omamärgitootel „EUROPART Premium Parts“ (edaspidi „Toode“) ei esine 3-aastase perioodi jooksul algseid puudusi Saksa tsiviilseadustiku § 434 tähenduses. Algse puuduse korral peab tootel juba EUROPARTi poolt üleandmise hetkel esmaostjale olema kõrvalekaldeid kokkulepitud kvaliteedist või kvaliteedist, mis on kokkulepitud või tavapärase kasutamise jaoks vajalik ja üldlevinud. Selliste algsete puuduste esinemist peab klient tõendama.
Sellised ilmnenud puudused kõrvaldab EUROPART omal kulul remondi abil või uute või kapitaalremondi läbinud osade tarnimise teel või ostuhinna hüvitamise teel. Uue või kapitaalremonditud osa tarnimise korral kohustub EUROPART tarnima samaväärse, samade funktsioonidega ja puudusteta osa, millel ei pea olema defektse osaga sama mark, mudel, tüüp ja hind.

Muud kliendi nõuded EUROPARTi vastu, eriti kahju hüvitamise nõuded, paigaldamise ja mahamonteerimise kulud ja võimalik kaudne kahju, nagu näiteks seisuajad, on välistatud. Käesolev garantii ei puuduta siiski kliendi lepingulisi või seaduses sätestatud õigusi müüja suhtes.
Iga toote ostja tarneahelas saab kasutada käesolevat garantiid, sealhulgas ka töökoda, kes on toote paigaldanud või sõiduki omanik, kelle sõidukisse toode paigaldati. Nõuded saab esitada see, kes garantiijuhtumi esimesena jõustab. Kui garantiid kasutab sõiduki omanik, algab garantiiperiood paigaldamise kuupäevaga, muul juhul vastava ostukuupäevaga tarneahelas.

 

§ 2 Garantiijuhtum
Käesoleva garantii alusel saab nõudeid esitada ainult siis, kui defekt oli olemas juba esmaostjale üleandmisel. Garantii ei hõlma mis tahes puudusi, mis tekivad alles pärast riski ülekandmist, nt

 

  • mis tahes kulumine, eriti toote tavapärane kulumine,
  • toote mittenõuetekohane paigaldamine või seadistamine, samuti paigaldamine koolitamata personali poolt või ilma paigaldamiseks ettenähtud eritööriistata või vastava sõidukitootja või EUROPARTi paigaldus- ja hooldusjuhiste mittejärgimine,
  • vale ladustamine või kolmandate osapoolte tekitatud kahjud, näiteks transpordikahjustused,
  • muud välised mõjud, näiteks ilmastiku, looduse või keskkonna mõjud,
  • puudulik hooldus või mis tahes väärkasutamine, siia kuulub ka osade kasutamine selleks mitte ettenähtud sõidukitel või sõidukitest väljaspool või ka toote või sõiduki suurem koormamine kui sõiduki tootja ja/või varuosa tootja poolt ette nähtud,
  • valede või sobimatute töövedelike kasutamine,
  • eseme mis tahes töötlemine või muutmine, eriti seeiranumbri eemaldamine või loetamatuks muutmine või volitamatu ligipääsu eest kaitsva kaitseplommi või plommilaki eemaldamine või kahjustamine,
  • akude sulfatsioon, ülekoormus ja kulumine puuduliku laadimise tõttu, samuti kahjustused, mis on tekkinud mittenõuetekohaset käsitsemisest, hooldamisest (nt happe ja/või vee taseme mittejälgimine või valede laadimisseadmete kasutamine) ja kasutamisest (nt toiteakud käivitusakude asemel, vale paigaldamine, sobimatud lisatarvikud) või mittenõuetekohane hoiustamine (kõrgel või madalal temperatuuril, ilma järellaadimiseta) või süvatühjenemine,
  • kui EUROPARTi tootele on paigaldatud lubamatuid lisatarvikuid.

 

§ 3 Garantii menetlemine
Garantiinõuded saab EUROPARTile esitada ainult koos ostukuupäevaga originaalarvega kahe nädala jooksul pärast garantiijuhtumi tekkimist või hiljem tuvastavate vigade puhul kahe nädala jooksul pärast nende tuvastamist. Lisaks peab klient lisama täielikult täidetud ja allkirjastatud garantiinõude ning vajadusel tõendid nõuetekohase paigaldamise kohta. Peale selle peab klient tõendama, et toode ja sõiduk, millesse toode on paigaldatud, on regulaarselt hooldatud volitatud klienditeeninduses, järgides kasutaja käsiraamatu ja sõiduki tootja poolt ettenähtud intervalle. Toote saatmise ja tagasisaatmise kulud kannab EUROPART.
Kui aga EUROPART on nimetanud kliendile teatud kindla transpordiettevõtte ja klient kasutab muud transpordiettevõtet, ei kata EUROPART kohaletoimetamise kulusid. Kui garantiinõue on esitatud ja toote kontrollimisel EUROPARTi poolt ilmneb, et viga puudub või et garantiinõue on kehtetu mõnel eespool nimetatud põhjusel, on EUROPARTil õigus nõuda teenusetasu summas 100 eurot. See ei kehti, kui klient tõendab, et temal polnud võimalik ära tunda, et garantiinõue ei kehti. Garantiiteenuste osutamisega ei pikene garantii kehtivus, kindlasti ei alga varuosade tarnimisest garantiiperiood uuesti, vaid kehtib edasi algselt tarnitud varuosa garantiiperiood.

§ 4 Kohaldatava õiguse valik ja pädeva kohtu asukohariik
Antud garantiid reguleerib Saksamaa Liitvabariigi seadus. ÜRO konventsiooni kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta (CISG) ei kohaldata. Kohtu asukoht on Hagen.

 

Download

Garantiinõue

EUROPART Premium Parts tootjagarantii