Tuvākā filiāle jūsu atrašanās vietai: Nav nosakāma

EUROPART Premium Parts ražotāja garantija*

*Versija 2.0, izdota 2021. gada janvārī


1. Garantijas priekšmets
EUROPART Materials GmbH (turpmāk tekstā „EUROPART“) garantē gala klientam (turpmāk tekstā „klients“) atbilstoši turpmāk minētajiem noteikumiem, ka klientam piegādātajam un pēc 01.09.2020. iegādātajam EUROPART pašu zīmola „EUROPART Premium Parts“ produktam (turpmāk tekstā „produkts“) 3 gadu laikā nebūs sākotnēji pastāvējušu trūkumu Vācijas Civillikuma 434. panta izpratnē. Lai konstatētu sākotnēji pastāvējušu trūkumu, produkta īpašībai vai īpašībām ir jāatšķiras no sākotnēji atrunātā jau brīdī, kad EUROPART to nodod pirmajam pircējam. Klientam ir atbilstoši jāpierāda šāds sākotnēji pastāvējis trūkums.
Šādi apstiprinātu sākotnēji pastāvējušu trūkumu EUROPART atlīdzinās uz sava rēķina pēc saviem ieskatiem, veicot remontu vai piegādājot jaunas daļas vai daļas, kam veikta kapitālā tehniskā apkope, vai atmaksājot pirkuma maksu. Gadījumā, ja piegādā jaunu daļu vai daļu, kam veikta kapitālā tehniskā apkope, EUOPART ir jānodrošina līdzvērtīga, pilnībā funkcionējoša daļa bez trūkumiem un kas zīmola, modeļa, tipa un sērijas ziņā pilnībā atbilst bojātajai daļai.
Cita veida tiesību izvirzīšana attiecībā pret EUROPART, īpaši zaudējumu atlīdzība, izdevumi, piemēram, iebūvēšanas un demontāžas izmaksas un citas izrietējušas izmaksas, piemēram, saistībā ar dīkstāves laikiem, nav iespējama. Taču šī garantija neskar līgumā vai likumā paredzētās klienta tiesības, kas izmantojamas attiecībā pret attiecīgo tirgotāju.
Šo garantiju var izmantot katrs produkta pircējs piegādes ķēdes ietvaros, jo īpaši darbnīcā, kas uzstādīja produktu, vai transportlīdzekļa turētājs, kurā produkts iebūvēts. Tiesības veidojas tai personai, kura pirmā ziņo par garantijas gadījumu. Ciktāl garantijas tiesības izmanto transportlīdzekļa turētājs, garantijas termiņš sākās ar brīdi, kad veikta daļas iebūvēšana, bet pārējos gadījumos ar datumu, kad piegādes ķēdes ietvaros notikusi pirkšana-pārdošana.

 

2. Garantijas gadījums
Šīs garantijas tiesības pastāv tikai tad, ja ir kāds būtisks defekts, kas jau bija produkta nodošanas laikā sākotnējam pircējam. Garantija neietver īpaši tādus trūkumus, kas radušies pēc visu risku pārņemšanas, piemēram,

  • jebkāda veida nodilums, īpaši arī produkta standarta nodilums,
  • trūkumus, kas radušies produkta neatbilstošas iebūvēšanas vai iestatīšanas rezultātā, kā arī iebūvēšanas dēļ, ko veikuši neapmācīti darbinieki, vai iebūvēšanas dēļ, kas veikta, neizmantojot īpaši šim nolūkam paredzētu īpašu instrumentu vai neievērojot iebūvēšanas un tehniskās apkopes noteikumus, ko paredzējis attiecīgais transportlīdzekļa ražotājs vai EUROPART,
  • trūkumus, kas radušie dēļ nepareizas uzglabāšanas vai tŗešo personu radītiem bojājumiem, piemēram, transportēšanas laikā radīti bojājumi,
  • trūkumi, kas radušies citas ietekmēs rezultātā, piemēram, meteoroloģisko apstākļu, dabas un vides apstākļu dēļ,
  • trūkumus nepareizas apstrādes vai nepareizas izmantošanas dēļ, tostarp arī daļu izmantošanu transportlīdzekļos, kas nav paredzēti šim nolūkam, vai ārpus transportlīdzekļiem, vai arī dēļ lielākas produkta vai transportlīdzekļa noslodzes, nekā atļauts atbilstoši transportlīdzekļa ražotāja un/vai rezerves daļu ražotāja norādēm,
  • trūkumus dēļ nepareizu vai nepiemērotu ekspluatācijas materiālu izmantošanas,
  • trūkumus dēļ jebkāda veida apstrādes vai izmaiņām, kas veiktas attiecīgajai daļai, īpaši, ja ir noņemts vai padarīts neatpazīstams ražošanas datums vai ir noņemta vai bojāta aizsagplomba vai hermetizējošais materiāls, kas paredzēts aizsardzībai pret neautorizētām darbībām,
  • trūkumus dēļ sulfācijas, kā arī bojājumu dēļ, kas radušies akumulatoru nepareizas lietošanas, kopšanas (piemēram, skābes un/vai ūdens līmeņa neņemšana vērā vai nepareizu lādētāju lietošanas dēļ) un izmantošanas dēļ (piemēram, barošanas akumulatori izmantoti startera akumulatoru vietā, nepareizi veikta uzstādīšana, izmantoti nepiemēroti piederumi) vai nepareizas uzglabāšanas dēļ (augstā vai zemā temperatūrā bez papildu uzlādēšanas) vai dziļas izlādēšanās dēļ,
  • ja EUROPART produktā iebūvēts neautorizēts piederums.

 

3. Garantijas īstenošana
Garantijas tiesības ir izmantojamas, tikai, ja EUROPART iesniedz oriģinālo rēķinu ar pirkuma datumu divu nedēļu laikā, skaitot pēc garantijas gadījuma iestāšanās vai, ja runa par bojājumiem, kas nav uzreiz atpazīstami, divu nedēļu laikā pēc to konstatācijas. Vēl klientam jāpievieno pilnībā aizpildīts un parakstīts sūdzības iesniegums, kā arī, ja nepieciešams, jāpievieno apliecinājums par pareizu uzstādīšanu. Klientam arī jāapliecina, ka produktam un transportlīdzeklim, kurā tas ir uzstādīts, autorizēts klientu serviss regulāri veicis apkopi lietotāja rokasgrāmatā norādītajos intervālos un saskaņā ar transportlīdzekļa ražotāja specifikācijām. EUROPART sedz sūtīšanas izmaksas saistībā ar preces nosūtīšanu un atgriešanu.


Taču, ja EUROPART ir norādījis klientam konkrētu kravu pārvadājumu uzņēmumu, bet klients izmanto cita kravu pārvadājumu uzņēmuma pakalpojumus, EUROPART nesedz sūtīšanas izmaksas. Ja tiek izmantotas garantijas tiesības un, EUROPART pārbaudot produktu, konstatē, ka kļūdas nepastāv vai garantijas tiesības nav izmantojamas, pamatojoties uz kādu no iepriekš minētajiem iemesliem, EUROPART ir tiesības ieturēt pakalpojuma maksu EUR 100 apmērā. Šis noteikums nav spēkā, ja klients pierāda, ka attiecīgajos apstākļos nav bijis iespējams konstatēt, ka nevar izmantot garantijas tiesības. Ja ir sniegti garantijas pakalpojumi, garantijas termiņš nepagarinās. Garantijas termiņš arī nepagarinās, ja ir piegādātas jaunas rezerves daļas. Turpinās garantijas termiņš, kas bijis spēkā, skaitot no sākotnējās rezerves daļas piegādes brīža.


4. Tiesiskais regulējums un piekritīgā tiesa
Šai garantijai piemērojams Vācijas Federatīvās Republikas tiesiskais regulējums. Nav piemērojami noteikumi, ko paredz noteikumi par starptautisko preču tirdzniecību (CISG - ANO Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem). Piekritīgā tiesa atrodas Hāgenē.

 

Downloads:

Garantijas prasības pieteikums

EUROPART Premium Parts ražotāja garantija

 

 

Atlasot "Piekrist visiem sīkfailiem" jūs atļaujat mums izmantot sīkfailus un tādējādi ļaujat mums izveidot mūsu tīmekļa vietnes un to funkcionalitāti ideāli jums. Šādā gadījumā apstipriniet savu izvēli ar pogu “Piekrist”. Ja turpināt izmantot mūsu tīmekļa vietni, jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, apmeklējiet mūsu lapu “Konfidencialitātes politika”. Tur var redzēt, kādiem nolūkiem mēs izmantojam datus. Turklāt vietnē vienmēr varat atsaukt vai mainīt savu piekrišanu.
Datu aizsardzība
Piekrist atlasītajiem sīkfailiem Piekrist visiem sīkfailiem