EUROPART Premium Parts gwarancja producenta*

*Wersja 2.0, stan styczeń 2021

§ 1 Przedmiot gwarancji
EUROPART Materials GmbH (zwana dalej «EUROPART») gwarantuje klientowi końcowemu (zwanemu dalej «Klientem») zgodnie z poniższymi postanowieniami, że produkt marki własnej EUROPART «EUROPART Premium Parts» (zwany dalej «Produktem») dostarczony Klientowi i zakupiony po 01.09.2020 będzie wolny od pierwotnych wad materiałowych w rozumieniu § 434 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego) w okresie 3 lat. Aby zaistniała pierwotna wada materiałowa, produkt musi już w momencie przekazania go pierwszemu nabywcy przez EUROPART odbiegać od stanu z nim uzgodnionego lub od stanu, który jest konieczny i zwyczajowy dla uzgodnionego lub zwyczajowego zastosowania. Występowanie takiej wady pierwotnej musi wykazać klient.
EUROPART, według własnego uznania i na własny koszt, usunie reklamowane w ten sposób wady, naprawiając lub dostarczając nowe lub odnowione części lub zwracając cenę zakupu. W przypadku dostawy części nowych lub regenerowanych, EUROPART jest zobowiązana do dostarczenia części równoważnej, funkcjonalnie identycznej i wolnej od wad, która nie musi odpowiadać części wadliwej pod względem marki, modelu, typu i serii.
Wyklucza się inne roszczenia klienta wobec EUROPART, w szczególności z tytułu szkód, wydatków, takich jak koszty montażu i demontażu oraz wszelkich szkód następczych, takich jak przestoje. Niniejsza gwarancja nie narusza jednak umownych lub ustawowych praw klienta w stosunku do danego sprzedawcy.
Każdy nabywca produktu w łańcuchu dostaw może powołać się na niniejszą gwarancję, w tym między innymi warsztat, który zamontował produkt lub właściciel pojazdu, w którym produkt został zamontowany. Roszczenia powstają po stronie tego, kto jako pierwszy dochodzi przypadku gwarancyjnego. O ile właściciel pojazdu rości sobie prawo do gwarancji, okres gwarancji rozpoczyna się od daty montażu, w przeciwnym razie od daty zakupu w łańcuchu dostaw.

§ 2 Przypadek gwarancji
Roszczenia z tytułu niniejszej gwarancji istnieją tylko wtedy, gdy wada materiałowa istniała już w momencie przekazania towaru pierwszemu nabywcy. W szczególności gwarancja nie obejmuje wszystkich wad, które powstały dopiero po przeniesieniu ryzyka, np.

 

  • każdy rodzaj zużycia, w szczególności typowe zużycie produktu.
  • z powodu niewłaściwego montażu lub regulacji produktu, jak również montażu przez nieprzeszkolony personel lub bez użycia specjalnych narzędzi przeznaczonych do montażu lub niezgodnie z instrukcjami montażu i konserwacji danego producenta pojazdu lub EUROPART,
  • wskutek nieprawidłowego magazynowania lub szkód np. transportowych, spowodowanych przez strony trzecie
  • wskutek innych wpływów pogody, natury i środowiska,
  • z powodu nieprawidłowego obchodzenia się lub ewentualnego niewłaściwego użycia, w tym użycia części w pojazdach nieprzeznaczonych do tego celu lub poza pojazdami, a także większego obciążenia produktu lub pojazdu niż dopuszczalne przez producenta pojazdu i/lub producenta części zamiennych,
  • wskutek stosowania nieprawidłowych względnie nienadających się materiałów eksploatacyjnych
  • przez jakąkolwiek obróbkę lub zmianę przedmiotu, w szczególności również wtedy, gdy numer seryjny został usunięty lub stał się nierozpoznawalny lub gdy istniejące plomby ochronne lub wosk uszczelniający zostały zerwane lub uszkodzone w celu ochrony przed niewłaściwą manipulacją,
  • z powodu zasiarczenia, przeciążenia i zużycia akumulatorów z powodu niedostatecznego naładowania, jak również za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, pielęgnacją (np. nieprzestrzeganie poziomu kwasu i/lub wody lub stosowanie niewłaściwych prostowników) i użytkowaniem (np. akumulatory zasilające zamiast rozruchowych, wadliwa instalacja, nieodpowiednie akcesoria) lub niewłaściwym przechowywaniem (w wysokich lub niskich temperaturach bez doładowania) lub głębokim rozładowaniem,
  • jeśli do produktu zamontowano niedopuszczone przez EUROPART akcesoria

 

§ 3 Realizacja gwarancji
Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być zgłaszane wobec EUROPART w ciągu dwóch tygodni od wystąpienia przypadku gwarancyjnego lub, w przypadku wad, które nie są natychmiast rozpoznawalne, w ciągu dwóch tygodni od ich wykrycia, po przedstawieniu oryginalnej faktury z datą zakupu. Ponadto klient musi załączyć w pełni wypełniony i podpisany formularz reklamacyjny oraz, w stosownych przypadkach, dowód prawidłowej instalacji. Klient musi również udowodnić, że produkt i pojazd, w którym został zamontowany, były regularnie serwisowane przez autoryzowany serwis w terminach określonych w instrukcji obsługi i zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu. EUROPART ponosi koszty wysyłki i zwrotu produktu.
Jednakże, jeśli EUROPART wskazał klientowi konkretną firmę przewozową, a klient skorzysta z usług innej firmy przewozowej, EUROPART nie ponosi odpowiedzialności za koszty przesyłki. Jeśli w wyniku kontroli produktu przez EUROPART okaże się, że nie wystąpiła żadna wada lub że roszczenie gwarancyjne nie istnieje z jednego z powyższych powodów, EUROPART ma prawo do pobrania opłaty serwisowej w wysokości 100 EUR. Nie dotyczy to sytuacji, w której klient udowodni, że w danych okolicznościach nie mógł wiedzieć o nieistnieniu roszczenia gwarancyjnego. Okres gwarancji nie jest przedłużany przez usługi gwarancyjne, w szczególności nie rozpoczyna się na nowo przez dostawę zastępczą, ale okres dla pierwotnie dostarczonej części zamiennej trwa nadal.

§ 4 Wybór prawa i sąd właściwy
Ta gwrancja podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec. Postanowienia przepisów o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG - Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów) nie mają zastosowania. Sądem właściwym jest Hagen.

 

Downloads:

EUROPART Premium Parts gwarancja producenta

Wniosek dotyczący gwarancji

Facebook
Youtube
Linkedin