Najbliža podružnica na ovoj lokaciji: Ne može se odrediti

Garancija proizvođača za EUROPART Premium Parts*

*Verzija 2.0, na snazi od januara 2021.

§ 1 Predmet garancije
EUROPART Materials GmbH (u daljem tekstu „EUROPART“) garantuje krajnjem kupcu (u daljem tekstu „kupac“), u skladu sa sledećim odredbama, da proizvodi vlastitog brenda „EUROPART Premium Parts“ (u daljem tekstu „proizvod“), kupljeni i isporučeni kupcu posle 01.09.2020. godine neće imati početne nedostatke u materijalu u razdoblju od 3 godine, a shodno § 434 BGB. U slučaju početnog nedostatka u materijalu, proizvod će odstupati od kvaliteta koji je dogovoren s kompanijom EUROPART ili od kvaliteta koji je potreban i uobičajen za dogovorenu ili uobičajenu upotrebu kada se preda prvom kupcu. Kupac mora da dokaže postojanje takvog početnog nedostatka.
Na ovaj način utvrđene nedostatke, kompanija EUROPART će otkloniti po sopstvenom nahođenju i o svom trošku popravkom ili isporukom novih ili popravljenih delova ili vraćanjem novca. U slučaju isporuke novih ili obnovljenih delova, kompanija EUROPART je dužna da isporuči istovetan, funkcionalno identičan deo koji ne sadrži kvarove, s tim što taj deo ne mora da odgovara neispravnom delu u smislu marke, modela, tipa i serije.

Ostali zahtevi kupca prema kompaniji EUROPART, posebno u pogledu naknade štete, troškova poput troškova ugradnje i demontaže, kao i sve posledične štete poput zastoja u radu, isključeni su. Ova garancija ne utiče na ugovorna ili zakonska prava kupca prema odgovarajućem prodavcu.
Svaki kupac proizvoda u lancu snabdevanja može da koristi ovu garanciju, što se naročito odnosi na servis u kojem je izvršena ugradnja proizvoda ili na vlasnika vozila u čije je vozilo deo ugrađen. Potraživanja proizlaze od osobe koja prva podnese zahtev tokom garantnog roka. Ako vlasnik vozila zatraži garanciju, garantni rok počinje da teče od datuma ugradnje, u protivnom, garantni rok počinje da teče od datuma kupovine u lancu snabdevanja.

 

§ 2 Garantni slučaj
Zahtevi na osnovu garancije mogu se uputiti samo u slučaju materijalnog nedostatka koji je postojao u trenutku prodaje artikla prvobitnom kupcu. Garancijom nisu obuhvaćeni bilo kakvi nedostaci koji su nastali tek nakon prolaska rizika, npr.

 

  • bilo koja vrsta trošenja, posebno uobičajeno habanje proizvoda,
  • usled nepravilne ugradnje ili podešavanja proizvoda, ili usled ugradnje od strane nestručnog osoblja ili bez upotrebe posebnih alata koji su predviđeni za upotrebu pri ugradnji ili ako je ugradnja izvršena suprotno od uputstava za ugradnju i održavanje odgovarajućeg proizvođača vozila ili kompanije EUROPART,
  • usled nepravilnog skladištenja ili štete koju je izazvala treća strana, na primer poput štete nastale tokom transporta,
  • usled drugih spoljnih uticaja kao što je uticaj vremenskih prilika, prirode i okruženja,
  • usled nepravilnog rukovanja ili moguće zloupotrebe, što takođe obuhvata upotrebu delova u vozilima koja nisu predviđena za tu namenu ili izvan vozila, ili usled većeg opterećenja proizvoda ili vozila od onog koje je predvideo proizvođač vozila i / ili proizvođač rezervnih delova,
  • usled upotrebe pogrešnih ili neodgovarajućih radnih materijala,
  • usled bilo kakve obrade ili modifikacije artikla, posebno ako je serijski broj uklonjen ili je postao nečitljiv ili ako su postojeće zaštitne plombe ili vosak za zaptivanje oštećeni ili su oštećeni u cilju zaštite od neovlašćene upotrebe,
  • usled sulfacije, prekomerne upotrebe i trošenja akumulatora zbog nedovoljnog punjenja, kao i usled oštećenja izazvanih nepravilnom upotrebom, održavanja (npr. nivo kiseline i/ili vode koja nije uzeta u obzir ili upotreba neodgovarajućih punjača) i upotrebe (npr. upotreba običnog umesto starterskog akumulatora, pogrešna ugradnja, neodgovarajuć pribor) ili nepravilnog skladištenja (na visokim ili niskim temperaturama bez ponovnog punjenja) i dubokog pražnjenja,
  • ako je u proizvod kompanije EUROPART ugrađena dodatna oprema bez odobrenja.

 

§ 3 Obrada garancije
Žalbe na osnovu garancije mogu da se podnesu protiv kompanije EUROPART samo uz dostavljanje originalnog računa s datumom kupovine u prekluzivnom roku od dve nedelje nakon pojave garantnog slučaja ili, u slučaju grešaka koje nisu bile odmah uočene, u roku od dve nedelje od njihovog otkrića. Osim toga, kupac mora da priloži potpuno popunjeni i potpisani zahtev za žalbu, kao i, ako je potrebno, dokaze o pravilnoj ugradnji. Kupac takođe mora da dokaže da su proizvod i vozilo u koje je ugrađen proizvod redovno servisirani od strane ovlašćenog servisa u intervalima navedenim u uputstvu za upotrebu i prema specifikacijama proizvođača vozila. Kompanija EUROPART će snositi troškove slanja i vraćanje proizvoda.
Međutim, ako je kompanija EUROPART obezbedila kupcu određenu kompaniju za transport, ali kupac angažuje drugu kompaniju za transport, u tom slučaju EUROPART neće snositi troškove prevoza. Ako se uputi garantni zahtevi, ali tokom pregleda proizvoda od strane kompanije EUROPART se utvrdi da nije došlo do greške ili da garantni zahtev nije održiv iz jednog od gore navedenih razloga, EUROPART ima pravo da naplati naknadu za uslugu u visini od 100 EUR. Ovo se neće primenjivati ako kupac može da dokaže da, u datim okolnostima, nije mogao ustanoviti da garantni zahtev nije osnovan. Garantni zahtev ne produžava garantni rok, niti garantni rok počinje da teže iznova od isporuke zamene, već rok koji je važio za prvobitno isporučeni deo nastavlja da teče.


§ 4 Odabir zakona i mesta nadležnosti
Ova garancija podleže zakonima Savezne Republike Nemačke. Ne primenjuju se odredbe propisa o međunarodnoj prodaji robe (CISG - zakon o prodaji UN-a). Mesto nadležnosti je Hagen.

 

Downloads:  

Garancija proizvođača za EUROPART Premium Parts

Zahtev za primenu garancije

Odabirom opcije "Slažem se sa svim kolačićima" dopuštate nam da koristimo kolačiće i na taj način omogućujete oblikovanje naših web stranica i njihovih funkcionalnosti idealno za vas. Takođe možete slobodno odabrati koje kolačiće i obradu želite omogućiti. U takvom slučaju potvrdite svoj izbor na dugme "Slažem se". Ako nastavite koristiti našu web stranicu, pristajete na upotrebu kolačića. Za više informacija posetite našu stranicu "Pravila o privatnosti". Tamo možete videti koje podatke koristimo i u koje svrhe. Osim toga, uvek možete povući ili promeniti svoj pristanak na web stranici.
Zastita podataka
Slažem se sa izabranim kolačićima Slažem se sa svim kolačičima