Närmaste filial i förhållande till er position: Ej tillgänglig

EUROPART – system för visselblåsare

Temat regelefterlevnad (eng. ’compliance’) är på allas läppar nu för tiden. Men vad är egentligen regelefterlevnad? Med regelefterlevnad avser vi tillämpningen av olika riktlinjer och uppförandenormer.

 

Vad innebär detta konkret för EUROPART?

Samtliga direktörer, chefer och medarbetare på vårt företag är skyldiga att följa tillämpliga lagbestämmelser, värderingsprogrammet samt uppförandenormerna. Dessa har sammanställts i vår uppförandekod. Samtliga medarbetare ska ta del av och sätta sig in i innehållet i uppförandekoden, och förväntas att handla i enlighet med denna. Detta värderingsprogram och tillhörande uppförandenormer utgör nämligen grunden för vårt dagliga arbete. Chefer har ett särskilt ansvar för att värderingsprogrammet och uppförandenormerna sprids och implementeras.

Överträdelser av de värdebaserade företagsprinciperna skadar vårt företag. Av denna anledning är alla medarbetare skyldiga att rapportera alla former av bristande efterlevnad, försummelser eller överträdelser av lagar och riktlinjer som kommer till deras kännedom till för ändamålet avsedda instanser. Vidare har även externa affärspartner möjlighet att lämna anonyma meddelanden på vår webbplats.

Mot denna bakgrund har vi skapat ett system för visselblåsare som omfattar hela EUROPART och möjliggör för visselblåsare att lämna uppgifter anonymt till ett förtroendeombud som enligt lag inte får avslöja namnet på uppgiftslämnaren.

Här kommer du till systemet för visselblåsare!

Kontaktperson

Har du frågor angående systemet för visselblåsare? Kontakta då någon av följande personer:

Compliance

Susanne Lindgren

E-post
Linkedin
Genom att välja "Godkänn alla cookies" tillåter du oss att använda Cookies och därmed göra det möjligt för oss att utforma vår webbplats och deras funktioner idealiskt för dig. Du kan också fritt välja vilka cookies och behandling du vill tillåta. Bekräfta i så fall ditt val med knappen "Godkänn". Om du fortsätter att använda vår webbplats accepterar du användning av cookies. För mer information, besök vår "Integritetspolicy" -sida. Där kan du se vilka data vi använder för vilka ändamål. Dessutom kan du alltid dra tillbaka eller ändra ditt samtycke på webbplatsen.
Data skydd
Godkänner valda cookies Godkänner alla cookies