Närmaste filial i förhållande till er position: Ej tillgänglig

EUROPART Premium Parts tillverkargaranti*

*Version 2.0, utgåva januari 2021

 

§ 1 Garantiobjekt
EUROPART Materials GmbH (nedan ”EUROPART“) garanterar slutkunden (nedan ”kund”) enligt följande bestämmelser att den till kund levererade och efter 1 september 2020 köpta produkten från EUROPART eget märke ”EUROPART Premium Parts“ (nedan ”produkt“) är fri från initiala produktdefekter enligt § 434 BGB (ty. lagst., ö.a.) under en period om 3 år. För en initial produktdefekt måste produkten redan vid överlämning genom EUROPART till den första köparen avvika från med denne avtalade beskaffenheten eller den beskaffenhet som är nödvändig och normal för den avtalade eller brukliga användningen. Kunden har att bevisa att en sådan initial defekt föreligger.
De defekter som görs gällande på detta sätt kommer att åtgärdas av EUROPART efter eget val på dess bekostnad genom reparation eller leverans av nya eller renoverade komponenter, eller återbetalning av köpeskillingen. Vid leverans av nya eller renoverade komponenter skall EUROPART leverera en likvärdig, funktionsidentisk och felfri komponent som inte behöver överensstämma med den defekta komponenter till märke, modell, typ och batch.

Övriga anspråk från kund gentemot EUROPART, i synnerhet avseende skadestånd, kostnader som t.ex. monterings- och demonteringskostnader, samt eventuella följdskador såsom stilleståndstider, är uteslutna. Kundens avtalsenliga eller lagstadgade rättigheter gentemot resp. säljare berörs inte av denna garanti.
Varje köpare av produkten i leveranskedjan kan hävda denna garanti, i synnerhet även en verkstad, som har monterat produkten eller ägaren av det fordon i vilket produkten monterades. Kraven riktas mot den som först gör garantiärendet gällande. Om fordonsägaren har gjort garantin gällande, börjar garantitiden per dagen för montering, annars med datumet för köpet i leveranskedjan.

 

§ 2 Garantiärende
Anspråk enligt denna garanti råder endast om en produktdefekt föreligger som fanns redan vid överlämnandet till den första köparen. Garantin omfattar i synnerhet inte alla brister som uppstår först efter riskövergången, t.ex.

  • all slags slitage, i synnerhet även det normala slitaget på produkten,
  • genom felaktig montering eller inställning av produkten samt montering genom outbildad personal eller utan användning av de specialverktyg som krävs för monteringen eller utan beaktande av monterings- och underhållsföreskrifterna från resp. fordonstillverkare eller EUROPART,
  • genom felaktig förvaring eller genom tredjepart orsakade skador såsom transportskador,
  • genom annan yttre inverkan såsom väder och vind, natur- och miljöpåverkan,
  • genom felaktig behandling eller felanvändning, hit hör även användning av komponenterna i härför ej avsedda fordon eller utanför fordon, eller en högre belastning av produkten eller fordonet än vad som medges av fordonstillverkaren och/eller reservdelstillverkaren,
  • genom användning av fel eller olämpliga drivmedel,
  • all bearbetning eller förändring av varan, i synnerhet även om fabrikationsnumret har tagits bort eller gjorts oidentiferbar, eller om befintliga skydssigill eller förseglingslacker som skydd mot orättmätiga ingrepp har skadats eller förstörts,
  • genom sulfation, överbelastning och slitage av batterier p.g.a. defekta laddningar samt för skador som kan hänföras till felaktig användning, skötsel (t.ex. syranivå och/eller vattennivå ej beaktad eller användning av fel laddare) och bruk (t.ex. försörjningsbatterier i stället för startmotorbatterier, felaktig installation, olämpliga tillbehörsdelar) eller felaktig förvaring (vid höga resp. låga temperaturer utan efterladdning) resp. djupurladdning,
  • om tillbehör ej godkända av EUROPART har installerats i produkten.

 

§ 3 Handläggning av garantin
Anspråk enligt garantin kan göras gällande endast mot uppvisande av originalfakturan med inköpsdatum gentemot EUROPART inom en frist på två veckor efter uppkomst av garantiärendet eller, vid fel som inte upptäcks omedelbart, inom två veckor efter upptäckten. Dessutom måste kunden bifoga en fullständigt ifylld och undertecknad reklamationsansökan, samt bevis på en korrekt montering, om tillämpligt. Kunden måste dessutom bevisa att produkten och det fordon i vilket den monterades, har underhållits regelbundet av auktoriserad kundtjänst inom de intervall som skall följas enligt användarhandboken och föreskrifterna från fordonstillverkaren. Kostnaderna för inskick och retur av produkten bärs av EUROPART.
Om EUROPART har utsett ett särskilt fraktbolag för kunden för inskicket, och om kunden använder sig av ett annat fraktbolag, svarar EUROPART inte för kostnaderna för inskicket. Om garantianspråk görs gällande och om det vid kontrollen av produkten genom EUROPART visar sig att inget fel har förelegat eller om garantianspråk ej föreligger av någon av ovannämnda orsaker, har EUROPART rätt att debitera en serviceavgift uppgående till 100 EUR. Detta gäller inte om kunden bevisar att denne utifrån omständigheterna inte hade kunnat se att garantikravet inte förelåg. Garantiåtaganden förlänger inte garantins löptid, i synnerhet börjar den inte om på nytt vid en ersättningsleverans, utan löptiden för den ursprungligen levererade reservdelen fortsätter gå.

§ 4 Val av rättskipningsområde och laga forum
Denna garanti omfattas av lagstiftningen i Förbundsrepubliken Tyskland. Bestämmelserna i föreskrifterna avseende internationella varuköp (CISG - FN-köprätt) tillämpas inte. Laga forum är Hagen.

 

Downloads:

EUROPART Premium Parts tillverkargaranti

Garantiansökan

Linkedin
Genom att välja "Godkänn alla cookies" tillåter du oss att använda Cookies och därmed göra det möjligt för oss att utforma vår webbplats och deras funktioner idealiskt för dig. Du kan också fritt välja vilka cookies och behandling du vill tillåta. Bekräfta i så fall ditt val med knappen "Godkänn". Om du fortsätter att använda vår webbplats accepterar du användning av cookies. För mer information, besök vår "Integritetspolicy" -sida. Där kan du se vilka data vi använder för vilka ändamål. Dessutom kan du alltid dra tillbaka eller ändra ditt samtycke på webbplatsen.
Data skydd
Godkänner valda cookies Godkänner alla cookies