Pobočka najbližšie k terajšej lokalite: Nie je možné zistiť

Záruka výrobcu EUROPART Premium Parts*

*Verzia 2.0, stav január 2021


§ 1 Predmet záruky
Spoločnosť EUROPART Materials GmbH (ďalej iba „EUROPART“) zaručuje koncovému zákazníkovi (ďalej iba „zákazník“) v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami, že produkt vlastnej značky „EUROPART Premium Parts“ (ďalej iba „produkt“) spoločnosti EUROPART bude v priebehu časového obdobia 3 rokov bez počiatočných vecných nedostatkov v zmysle § 434 Občianskeho zákonníka. Pre počiatočný vecný nedostatok sa musí produkt už pri odovzdaní spoločnosťou EUROPART prvému kupujúcemu odlišovať od kvality, ktorá s ním bola dohodnutá, alebo od kvality, ktorá je potrebná a bežná pre dohodnuté alebo zvyčajné použitie. Existenciu takéhoto počiatočného nedostatku musí zákazník preukázať.
Takýmto spôsobom uplatnené nedostatky odstráni EUROPART podľa vlastného uváženia na svoje náklady prostredníctvom opravy alebo dodávky nových alebo kompletne opravených dielov alebo nahradí kúpnu cenu. V prípade dodávky nových alebo kompletne opravených dielov dlhuje EUROPART rovnocenný diel s rovnakou funkciou a bez nedostatkov, ktorý sa nemusí zhodovať s chybným dielom pokiaľ ide o značku, model, typ a šaržu.
Ostatné nároky zákazníka voči spoločnosti EUROPART, predovšetkým na náhradu škody, výdavky, ako náklady na montáž a demontáž a za prípadné následné škody, ako napríklad prestoje, sú vylúčené. Zmluvné alebo zákonné práva zákazníka voči príslušnému predajcovi však táto záruka neovplyvňuje.
Každý kupujúci produktu v dodávateľskom reťazci si môže uplatniť túto záruku, hlavne dielňa, ktorá produkt namontovala alebo držiteľ vozidla, do ktorého bol produkt namontovaný. Nároky vznikajú tomu, kto si prípad záruky uplatnil ako prvý. Pokiaľ si záruku uplatňuje držiteľ vozidla, začína záručná doba dňom namontovania, inak s dátumom príslušného predaja v dodávateľskom reťazci.

 

§ 2 Prípad záruky
Nároky z tejto záruky existujú iba vtedy, keď je prítomný vecný nedostatok, ktorý už bol prítomný pri odovzdaní prvému kupujúcemu. Zárukou nie sú kryté predovšetkým všetky nedostatky, ktoré vznikli až po prechode rizika, napr.

 

  • akýkoľvek druh opotrebovania, najmä bežné opotrebovanie produktu,
  • v dôsledku neodbornej montáže alebo nastavenia produktu, rovnako ako montáže nevyškoleným personálom alebo bez použitia špeciálneho náradia určeného na montáž alebo v rozpore s montážnymi a údržbovými predpismi príslušného výrobcu vozidla alebo spoločnosti EUROPART,
  • v dôsledku nesprávneho skladovania alebo škôd spôsobených treťou osobou, ako napríklad škody spôsobené pri preprave,
  • v dôsledku iných vonkajších vplyvov, ako napríklad poveternostné vplyvy, prírodné vplyvy a vplyvy životného prostredia,
  • v dôsledku chybného zaobchádzania alebo prípadného chybného použitia, k tomu patrí aj použitie dielov vo vozidlách, ktoré pre ne nie sú určené, alebo mimo vozidiel alebo tiež vyššie zaťaženie produktu alebo vozidla ako je schválené výrobcom vozidla a/alebo výrobcom náhradného dielu,
  • v dôsledku použitia nesprávnych, resp. nevhodných prevádzkových látok,
  • v dôsledku akejkoľvek úpravy alebo zmeny veci, predovšetkým, keď bolo odstránené alebo poškodené výrobné číslo alebo bola narušená alebo poškodená prítomná ochranná pečať alebo zaisťovací lak na ochranu pred neodbornými zásahmi,
  • v dôsledku sulfatácie, nadmerného zaťaženia a opotrebovania batérií z dôvodu nedostatočného nabíjania, ako aj škôd, ktoré sa vzťahujú na neodborné použitie, ošetrovanie (napr. nesledoval sa elektrolyt a/alebo výška hladiny vody alebo použitie nesprávnych nabíjačiek) a použitie (napr. napájacích batérií namiesto štartovacích batérií, chybná inštalácia, nevhodné diely príslušenstva) alebo neodborné skladovanie (pri vysokých, resp. nízkych teplotách bez dobíjania), resp. hlboké vybitie,
  • keď sa do produktu EUROPART zabudovalo neautorizované príslušenstvo.

 

§ 3 Spracovanie záruky
Nároky vyplývajúce zo záruky je možné uplatniť iba po predložení originálnej faktúry s dátumom kúpy od spoločnosti EUROPART v priebehu premlčacej doby dvoch týždňov po vzniku prípadu záruky alebo pri okamžite rozpoznateľných chybách v priebehu dvoch týždňov po ich objavení. Okrem toho musí zákazník predložiť úplne vyplnený a podpísaný reklamačný formulár, a ak je to relevantné, potom aj doklady o riadnej montáži. Zákazník musí okrem toho preukázať, že sa produkt a vozidlo, do ktorého bol produkt zabudovaný, pravidelne udržiaval(-o) v rámci požadovaných intervalov podľa príručky pre používateľa a podľa zadaní výrobcu vozidla prostredníctvom autorizovaného zákazníckeho servisu. Náklady na zaslanie a na spätnú zásielku produktu preberá EUROPART.
Ak však spoločnosť EUROPART vymenovala zákazníkovi určitú špedičnú firmu na odoslanie zásielky a zákazník využije inú špedičnú firmu, potom spoločnosť EUROPART nehradí náklady za zásielku. Ak sa uplatňujú nároky vyplývajúce zo záruky a pri kontrole produktu sa spoločnosťou EUROPART zistí, že nebola prítomná žiadna chyba alebo že neexistoval nárok vyplývajúci zo záruky z jedného z hore uvedených dôvodov, je spoločnosť EUROPART oprávnená, vyúčtovať si servisný poplatok vo výške 100 EÚR. Toto neplatí, keď zákazník preukáže, že za určitých okolností nedokázal rozpoznať, že neexistuje nárok vyplývajúci zo záruky. Z dôvodu poskytnutia záručného plnenia sa nepredlžuje záručná doba, najmä nezačne plynúť odznova náhradnou dodávkou, ale doba pre pôvodne dodaný náhradný diel beží ďalej.


§ 4 Voľba práva a sídlo súdu
Táto záruka podlieha právu Spolkovej republiky Nemecko. Ustanovenia predpisov
o medzinárodnej kúpe tovarov (CISG - Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru) sa tu neuplatňujú. Sídlom súdu je Hagen.

 

Downloads:

Záruka výrobcu EUROPART Premium Parts

Reklamácia zo záruky

Facebook
Výberom možnosti „Súhlasím so všetkými súbormi cookie“ nám povoľujete používať súbory cookie, a tým Vám pomôžete navrhnúť naše webové stránky a ich funkcie ideálne pre vás. Môžete si tiež slobodne zvoliť, ktoré súbory cookie a spracovanie chcete povoliť. V takom prípade potvrďte výber pomocou tlačidla „Súhlasím“. Ak budete naďalej používať naše stránky, súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií nájdete na stránke „Zásady ochrany osobných údajov“. Tu môžete vidieť, ktoré údaje používame na aké účely. Okrem toho môžete kedykoľvek odvolať alebo zmeniť svoj súhlas na webovej stránke.
Ochrana dát
Súhlasíte s vybranými súbormi cookie Súhlasíte s vybranými súbormi cookie